Tin tức

PHÓ BẢN NHÓM LIÊN SERVER

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Thần Tiên Kiếp.
Phân loại phó bản: Chủ yếu là các phó bản trang bị: Khu Băng Sương, Lưu Vân Ảo Cảnh, Tùng Lâm Cổ Địa, Linh Sơn Độ Khẩu, Đào Nguyên Mê Vực, Sư Đà Hoang Nguyên, Đông Hải Long Cung. Nhấp vào biểu tượng “Phó Bản Nhóm” tại góc phải trên màn hình giao diện.

Hướng dẫn : Người chơi đạt cấp tương ứng có thể chọn các phó bản trên để vào
Cách chơi :

  • Tất cả phó bản không giới hạn số lần trong ngày, nhưng chỉ có 5 lần được lợi ích, mỗi ngày 0h sẽ reset.
  • Khi đánh hết 5 lần (lợi ích), thì đánh tiếp sẽ không có phần thưởng nào.
  • Thời gian giới hạn trong phó bản là 10 phút, đánh bại tất cả quái trong phó bản là vượt ải, sau khi vượt ải sẽ tổng kết phần thưởng phó bản.
  • Có thể chọn 10s sau tự động vào h oặc tạo lựa chọn, sẽ tự động đánh tuần hoàn cho đến khi hết lượt lợi ích.
  • Phần thưởng :
    Quà vượt ải lần đầu mỗi ngày, quà vượt ải hằng ngày.